Wielkość tekstu i kontrast strony

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich oddział Muzeum Wsi Kieleckiej jest zobowiązane zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich pod adresem http://michniow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • brak tekstów alternatywnych dla części grafik oraz zdjęć
 • filmy nie zawierają napisów przeznaczonych dla osób z dysfunkcją słuchu

Wyżej wymienione treści będą stopniowo dostosowywane do wymagań dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • osobny arkusz css zawierający inne formatowanie witryny o wysokokontrastowych barwach,
 • przy dużym powiększeniu z poziomu przeglądarki strona ma zmieścić się poziomo
  w oknie przeglądarki (bez poziomego paska przewijania w przeglądarce) w trybie mobilnym i stacjonarnym,
 • zastosowanie skip linków,
 • dopasowanie wielkości liter oraz styl czcionki,
 • wyróżnienie odnośników,
 • na stronie internetowej można korzystać ze skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono dnia 04 marca 2021r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Dąbrowski, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W celu złożenia wniosku o informację niedostępną na stronie należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności poprzez adres pocztowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na platformę ePuap pod adresem: /Muzeum_Wsi_Kieleckiej/skrytka

Każdy obywatel ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Muzeum powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Muzeum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo

 DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH

WEJŚCIE

Do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie prowadzą dwa wejścia: główne, od strony drogi wojewódzkiej Nr 751, drugie boczne tzw. ?tunel? od strony północnej nieopodal rzeźby ?Pieta Michniowska?. Odwiedzającym  doradzamy skorzystanie z wejścia od drogi wojewódzkiej Nr 751. Przy nim znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i autokarów oraz winda dla osób z niepełnosprawnościami.

Idąc tą drogą:

 • po prawej stronie mijamy kapliczkę pod wezwaniem Św. Małgorzaty
 • na wprost znajduje się mogiła pomordowanych mieszkańców Michniowa
  w pacyfikacji z 12 i 13 lipca 1943 roku,
 • po lewej budynek Domu Pamięci Narodowej (administracja, pracownia historyczna, digitalizacyjna, biblioteka i czytelnia) z możliwością wejścia dla osób
  z niepełnosprawnościami oraz rzeźba ?Pieta Michniowska? autorstwa Wacława Staweckiego

PARKING

Ogólnodostępny, bezpłatny parking z miejscami parkingowymi dla osób
z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu do Mauzoleum od strony drogi wojewódzkiej Nr 751. Z parkingu osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z windy osobowej by dostać się na poziom, z którego do Mauzoleum prowadzi droga przez tzw. ?tunel? dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

ZNIŻKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Wstęp do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie jest bezpłatny.

TOALETY

Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się w budynku Mauzoleum na poziomie I oraz na poziomie II. Przemieszczanie odwiedzających z niepełnosprawnościami z poziomu I na poziom II i poziom III (lub odwrotnie) za pomocą dźwigu osobowego.

EKSPOZYCJA MUZEALNA

Zwiedzanie Mauzoleum trwa ok. 90 min, do przejścia jest ok. 1 km, ekspozycja znajduje się w budynku zamkniętym oraz w części zewnętrznej, dookoła budynku.

Osoby z dysfunkcjami słuchu

 • na ekspozycji znajdują się ekrany multimedialne z nagrań umieszczone
  w ekspozytorach posiadają ścieżki tekstowe w języku polskim i języku angielskim.

UWAGA!  Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo zwiedzających w okresie epidemii część ekspozytorów multimedialnych jest czasowo wyłączona z udostępniania.

 Osoby z dysfunkcjami wzroku

 • istnieje możliwość wypożyczenia w kasie audioprzewodnika, którego uruchomić może pomóc pracownik Mauzoleum;
 • Mauzoleum zapewnia możliwość poruszania się po przestrzeniach ekspozycyjnych w towarzystwie psa asystującego.
 • Transkrypcje przygotowane są w różnej wielkości czcionki ? do wyboru.

Ekspozycja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie przedstawia wszystkie formy represji jakie miały miejsce na polskiej wsi w czasie II wojny światowej, zarówno pod okupacją niemiecką jak i sowiecką oraz ze strony nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich. Narracja architektoniczna współgra z historyczną. Pierwszy budynek symbolizuje stabilną i silną wieś u progu II wojny światowej. W dalszym ciągu budynek ulega degradacji aż do całkowitej defragmentacji w końcowej części zewnętrznej. W ten symboliczny sposób przedstawiamy niszczenie polskich społeczności wiejskich w latach 1939-1945. Cześć wewnętrzna budynku zawiera informacje merytoryczne, prezentacje multimedialne oraz gabloty z eksponatami. W tej części odwiedzający może dowiedzieć się o deportacjach, przesiedleniach, wyzysku gospodarczym, wywózkach Polaków na roboty przymusowe, systemie niemieckich więzień, obozów pracy, karnych, koncentracyjnych i Zagłady. Ekspozycja ilustruje również zbrodnie masowych egzekucji oraz akcji pacyfikacyjnych. Sercem Mauzoleum jest sala poświęcona pacyfikacji wsi Michniów i ich 204 mieszkańców ? zamordowanych 12 i 13 lipca 1943 r. Natomiast otwarta całorocznie przez 24 h część zewnętrzna ma funkcję bardziej wrażeniową i opowiada o stratach biologicznych i materialnych jakie poniósł naród polski w czasach II wojny światowej. Wskazuje również na zbrodniarzy wojennych oraz opowiada los ich ofiar. Wokół budynku znajdują się krzyże upamiętniające spacyfikowane wsie oraz mur pamięci, gdzie znajdują się tabliczki z nazwami represjonowanych miejscowości.

Ze względu na specyficzny i autorski projekt architektoniczny Mauzoleum podczas zwiedzania osoby z dysfunkcjami wzroku napotkać mogą utrudnienia:

 • Wokół Mauzoleum występują pasy zieleni o krawędziach różnych wysokości
 • kamienno ? trawiaste podłoże wokół budynku;
 • zejścia pomiędzy poszczególnymi alejami prowadzącymi do krzyży i ?muru pamięci? posiadają krawędzie o różnej wysokości;
 • projekt architektoniczny przewiduje poruszanie się po obiekcie oraz wokół niego po wyznaczonych ścieżkach, po ich prawej i lewej stronie znajdują się dość wysokie stopnie.
 • nisko osadzone ramiona krzyży;

 Osoby z dysfunkcjami narządów ruchu

Istnieje możliwość skorzystania z pochylni umożliwiających przejście wewnątrz obiektu, zarówno w części wewnętrznej jak i zewnętrznej. Pochylnie stanowią stałą drogę komunikacji, również dla osób bez dysfunkcji, nie ma potrzeby informowania obsługi Mauzoleum o potrzebie jej wykorzystania. Wewnątrz obiektu znajduje się winda, która umożliwia osobom z dysfunkcją ruchu na przemieszczenia na każdy poziom budynku. Winda zamontowana jest również przy parkingu. Umożliwia ona osobom z dysfunkcjami ruchu wjazd na poziom prowadzący do budynku Mauzoleum.

Zajęcia edukacyjne oferowane przez Mauzoleum odbywają się (w zależności od formy i tematu zajęć) w sali konferencyjnej na poziomie I, brak przeszkód w poruszaniu się dla osób z dysfunkcjami ruchu.

Osoby z dysfunkcjami ruchu lub o ograniczonej sprawności ruchowej podczas wizyty w Mauzoleum mogą napotkać następujące trudności:

 • w niektórych miejscach przestrzenie wokół ?kubików? oraz pomiędzy ?kubikami? i ścianami są zbyt wąskie ? utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim
 • kamieniste ścieżki prowadzące do krzyży i ?muru pamięci? - możliwe nierówności nawierzchni ? utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim
 • kamienno ? trawiaste podłoże wokół budynku ? utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim
 • przemieszczanie pomiędzy poszczególnymi przestrzeniami ekspozycji odbywa się za pomocą ramp.

Zapewniony wstęp do obiektu osobom korzystającym z psa asystującego.

Bliższe informacje na temat  organizacji pobytu osób niepełnosprawnych w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie ? oddziale Muzeum Wsi Kieleckiej  można uzyskać:

 • w Mauzoleum, tel. 41 25 45 162, wew. 11; tel. kom. 664 517 718, e-mail: mauzoleum @mwk.com.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 ? 15.00

 


Data publikacji: 24 czerwca 2021